Algemene voorwaarden

Algemenevoorwaarden en Garantiebepalingen van Treasure Island
Op al onze leveringen en/of diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Treasure Island en op alle met Treasure Island aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Treasure Island is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Treasure Island in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Treasure Island behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Treasure Island en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Treasure Island is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Treasure Island zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Treasure Island behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Treasure Island komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Treasure Island gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot de aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Treasure Island garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de verstrekte informatie etc. in overeenstemming zijn. De kleuren van producten weergegeven op uw beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Treasure Island vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en verpakkings-/administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzendkosten en verpakkings-/administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4 Treasure Island kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 De beschikbare betaalmethoden worden op de internetsite gecommuniceerd.

Artikel 4 Levering

4.1 Treasure Island heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden. Indien voorradig worden de bestelde artikelen meestal binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven of en wanneer het product weer beschikbaar zal zijn. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Treasure Island verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 Treasure Island verzendt de bestelde artikelen in onbeschadigde staat en in een stevige verpakking. Het kan echter voor komen dat artikelen tijdens de verzending door Post NL beschadigd of zoek raken. Indien gewenst, kunnen artikelen per aangetekende post verzonden worden, zodat koper meer zekerheid heeft. De kosten van aangetekende verzending komen voor rekening van koper en bedragen conform het tarief van Post NL tot 10 kilogram € 6,95.

6.2 Volgens de wet "Kopen op afstand" heeft de consument het recht een product te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Eventuele retourzendingen aan Treasure Island zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Betalingen worden teruggeboekt mits het geretourneerde product in onbeschadigde staat is en in de originele verpakking zit. De verzendkosten van een retourzending worden niet vergoed.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Treasure Island geeft fabrieks garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging en schade bij parfum gebruik.

7.2 Treasure Island is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Treasure Island. Treasure Island is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Treasure Island, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Treasure Island op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Treasure Island is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Treasure Island niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Treasure Island, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intelectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Treasure Island, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Treasure Island vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site - het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Treasure Island neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Treasure Island verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1 Treasure Island is gevestigd te Eindhoven, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 17217696 te Eindhoven. Het BTW-identificatienummer is NL128616465B01.

12.2 Gelieve alle correspondentie mailen naar info@treasure-island.nl of te zenden aan Treasure Island, Aalsterweg 33, 5615 CA te Eindhoven.

12.3 Wanneer door Treasure Island gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Treasure Island deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13 Cadeaubonnen

13.1 Treasure Island cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld.

13.2 Restitutie of gedeeltelijke restitutie is niet mogelijk.

13.3 Bij retour van bestellingen betaald met een cadeaubon wordt een nieuwe cadeaubon ter waarde van het retourbedrag uitgegeven. Het is niet mogelijk deze bestellingen te retourneren voor geld.

13.4 Treasure Island cadeaubonnen zijn 3 jaar geldig.